Цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааг боловсронгуй болгоно

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн нийт гишүүний хуралдаан 2024 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр болж, гишүүдээс гаргасан саналыг үндэслэн Цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааг боловсронгуй болгох хүрээнд хуульд нийцүүлэн зарим арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр тогтсон байна.

Тухайлбал, Цэцэд ирүүлж буй өргөдөл, мэдээлэл, хүсэлт, гомдлыг Цэцийн гишүүнд хуваарилах болон хуралдааны бүрэлдэхүүн, даргалагч гишүүнийг томилох асуудлыг гишүүдийн эрх тэгш байдал, тэнцвэртэй оролцоог хангах зорилгоор тохиолдлын аргаар шийдвэрлэж байх,Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр хууль ёсны, үндэслэлтэй байх, судалгаанд үндэслэх зарчмыг баримтлан Үндсэн хуулийн цэцийн хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийн үндэслэл хэсгийг долоо хоногийн дотор эцэслэн боловсруулж ёсчлохоор болжээ.

 Мөн Цэцийн нийт  гишүүний хуралдааныг сард нэгээс доошгүй удаа   хуралдуулж байхаар  шийдвэрлэжээ.