Төрийн захиргааны албан хаагчдад зэрэг дэв олголоо

 Төрийн албаны тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2.3, 21.3, 23 дугаар зүйлийн 23.2.3 дахь заалт,  Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны 21 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам”-ын дагуу Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн даргын 2020 оны 1 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 03 дугаар тушаалаар холбогдох журамд заасан болзол, шаардлагыг хангасан Үндсэн хуулийн цэцийн Тамгын газрын зарим албан хаагчид төрийн захиргааны зэрэг дэвийг шинээр болон ахиулан олголоо.

Uncategorized