Үндсэн хуулийн цэцэд өргөдөл, мэдээлэл, гомдол гаргасан иргэнээр гаргуулан авах баталгаа