Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тамгын газар

“Монгол Улсын Yндсэн хуулийн цэцийн тухай”  хуулиар Yндсэн хуулийн цэц ажлын албатай байхаар заасан.

Монгол Улсын Yндсэн хуулийн цэц   1992 оны 7 дугаар сарын 02-ны өдөр байгуулагдсантай холбогдож 1992 оны 7 дугаар сарын 20-ны өдрөөс Цэцийн нарийн бичгийн дарга, 1994 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс Цэцийн дотоод асуудал эрхэлсэн түшмэл, 1998 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрөөс операторч тус тус томилогдон ажиллах болсноор дээрх хуулийн заалт хэрэгжиж,  Yндсэн хуулийн цэцийн Тамгын газар үүсч хөгжих эхлэл тавигдсан түүхтэй.

Тамгын газар 2010 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр батлагдсан бүтэц, орон тоогоор  Тамгын газрын дарга, шинжилгээ судалгааны асуудал эрхэлсэн ахлах зөвлөх, ахлах зөвлөх-цэцийн хуралдааны нарийн бичгийн дарга, гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн референт,  хүний нөөц, дотоод ажил эрхэлсэн референт, ахлах шинжээч-нягтлан бодогч, шинжээч-гишүүний туслах 4, түүнчлэн мэдээлэл, технологийн инженер, бичиг  хэргийн эрхлэгч-операторч, аж ахуйн зохион байгуулагч, даргын нарийн бичгийн дарга, харуул, үйлчлэгч гэсэн үйлчилгээний албан хаагчдын  орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна.

Тамгын газар Монгол Улсын Yндсэн хуулийн цэцийн бие даасан,  гишүүний хараат бус байдлыг хангах, Цэц, түүний гишүүдийн үйл ажиллагаагаанд мэргэжил арга зүй, судалгаа, шинжилгээ, мэдээлэл, лавлагааны асуудлаар дэмжлэг үзүүлэх,  хэвийн ажиллах нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх үндсэн чиг үүрэгтэй бөгөөд түүнийг дараахь арга, хэлбэрээр хэрэгжүүлдэг:

  • Монгол Улсын Yндсэн хуулийн цэцийн маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх үүрэг бүхий мэргэжлийн мэдлэг, дадлага, туршлага бүхий хэсэг ажилладаг;

Тэрээр иргэн, холбогдох байгууллага, албан тушаалтнаас Цэцэд хандан гаргасан өргөдөл, мэдээлэл хүсэлтийн талаар нотлох баримт цуглуулах, шалгалт хийхтэй холбогдуулан гишүүнээс өгсөн үүргийг биелүүлэх, холбогдох лавлагаа, мэдээлэл, судалгаагаар хангах зэрэг дэмжлэгийг гишүүдэд үзүүлж, Цэцийн хуралдааны бэлтгэлийг  ханган түүнийг хэвийн явуулахад чиглэсэн нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх үүрэг хүлээнэ.

  • Монгол Улсын Yндсэн хуулийн цэцийн бусад үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх;

Иргэн, холбогдох байгууллага, албан тушаалтнаас Цэцэд хандан гаргасан өргөдөл, мэдээлэл хүсэлтийг хүлээн авах, хуваарилуулах, цэцийн шийдвэр болон бусад баримт бичгүүдийг албажуулах, хэрэг, материалыг архивлан хадгалах, хэвлэл, мэдээлэлээр хангах, номын сангаар үйлчлэхээс гадна хүний нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлж Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүд, Тамгын газрын ажилтнуудын ажиллах нөхцөл, нийгмийн асуудлыг судлан  шийдвэрлэж ажилладаг.

  • Монгол Улсын Yндсэн хуулийн цэцийн гадаад харилцааны асуудлыг эрхлэх;

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн гадаад харилцаа, ёслолын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлыг эрхлэж, Үндсэн хуулийн цэцийн шугамаар гадаад орнуудын Үндсэн хуулийн шүүх, түүний ажлын алба болон олон улсын бусад байгууллагатай харилцан хамтран ажиллах, гадаад оронд айлчлах, гадаадаас ирэх зочин, төлөөлөгчдийг хүлээн авах, бэлтгэл хангах, Цэцийн гадаад харилцааг хөгжүүлэхэд чиглэсэн ажил үүргийг эрхлэн гүйцэтгэдэг.

  • Монгол Улсын Yндсэн хуулийн цэцийн хэвийн ажиллах нөхцлийг бүрдүүлж, санхүү аж ахуйн үйлчилгээ үзүүлэх;

Цэц хөрөнгө, төсвийн хувьд хараат бус хэвийн ажиллах  нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглүүлэн байгууллагын үйл ажиллагааны ойрын болон дунд хугацааны  төсвийн төслийг боловсруулах, батлагдсан төсвийг үр ашигтай зарцуулах, эдийн засаг, хөрөнгийн чадавхийг дээшлүүлэхийн тулд төсвийн хөрөнгө оруулалтын бодлогыг зохистой хэрэгжүүлэх, өмч хөрөнгийг ашиглах, зарцуулах, олж бэлтгэх, Цэцийн байрны хэвийн ажиллагааг хангаж, санхүү, аж ахуйн шаардлагатай бүх төрлийн үйлчилгээ үзүүлнэ.