Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч үндсэн хууль зөрчсөн эсэх асуудлаар иргэн цэцэд ханджээ.

Нэр бүхий иргэнээс Үндсэн хуулийн цэцэд хандаж Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч нь Цэцийн даргыг эгүүлэн татах асуудлаар Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн зөвлөгөөний шийдвэргүйгээр; мөн Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр гараагүй байхад Үндсэн хуульд заасан журмыг зөрчиж Улсын Их Хуралд хариу өгснөөрөө Үндсэн хуулийн Дөчин есдүгээр зүйлийн 1, Тавин нэгдүгээр зүйлийн 1, Жаран тавдугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийг тус тус зөрчсөн эсэхийг тогтоолгохоор мэдээлэл ирүүлсэн байна.

Уг асуудлаар маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа үүсгэх эсэхийг Үндсэн хуулийн цэцээс урьдчилан шалгаж байна.

 

ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ХЭВЛЭЛИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ