Legal acts

ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧИГ [super_button icon=”fa-empire” label=”Монгол Улсын Үндсэн хууль” tagline=”Нээж үзэх” color=”#00aeef” link=”http://conscourt.gov.mn/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%BD-%D2%AF%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8D%D0%BD-%D1%85%D1%83%D1%83%D0%BB%D1%8C/” link_opens=”_blank”] [super_button icon=”fa-empire” label=”Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хууль” tagline=”Нээж үзэх” color=”#00aeef” link=”http://conscourt.gov.mn/%D2%AF%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8D%D0%BD-%D1%85%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D1%86%D1%8D%D1%86%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B9-%D1%85%D1%83%D1%83%D0%BB%D1%8C/” link_opens=”_blank”] [super_button icon=”fa-empire” label=”ҮХЦ-д маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хууль” tagline=”Нээж үзэх” color=”#00aeef” link=”http://conscourt.gov.mn/738-2/” link_opens=”_blank”] [super_button icon=”fa-empire” label=”Маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны дэг” tagline=”Нээж үзэх” color=”#00aeef” link=”http://conscourt.gov.mn/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B0%D0%BD-%D1%85%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BD-%D1%88%D0%B8%D0%B9%D0%B4%D0%B2%D1%8D%D1%80%D0%BB%D1%8D%D1%85-%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B0%D0%BD/” link_opens=”_blank”] [super_button icon=”fa-empire” label=”Хууль тогтоомжийн бусад акт” tagline=”Нээж үзэх” color=”#00aeef” link=”http://conscourt.gov.mn/741-2/” link_opens=”_blank”] [super_button icon=”fa-fire” label=”Цэцийн шийдвэр” tagline=”ЭЗМНС-ийн мэдээллийн сан руу үсрэх” color=”#c5cace” link=”http://www.legalinfo.mn/law/?cat=31″ link_opens=”_blank”] [super_button icon=”fa-fire” label=”WWW.LEGALINFO.MN Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн сан” tagline=”ЭЗМНС-ийн мэдээллийн сан руу үсрэх” color=”#c5cace” link=”http://www.legalinfo.mn/home” link_opens=”_blank”] [super_button icon=”fa-fire” label=”Улсын их хурлын хуулийн сан” tagline=”УИХ-ын цахим хуудасны батлагдсан хуулийн сан руу үсрэх” color=”#c5cace” link=”http://www.parliament.mn/laws” link_opens=”_blank”] [separator style=”regular”]