Албан тушаалтан Та 2021.02.15-ны дотор АТГ-ын цахим системд хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ гаргах үүрэгтэй